Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ryzykiem Działalności Leczniczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ostatnia aktualizacja: 2017-09-20

 

Chcesz skutecznie zarządzać ryzykiem medycznym?
Chcesz zapewnić bezpieczeństwo Twoim pacjentom?
Chcesz działać zgodnie z aktualnymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia "Patient Safety"?
Chcesz przygotować się wdrożenia nowej Ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta?

 

Zapisz się na studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ryzykiem Działalności Leczniczej”.

Zajęcia zaczynają się w listopadzie 2017 r.

 

Zapewniamy

 • 210 godzin dydaktycznych,
 • zajęcia wykładowe i seminaryjne prowadzone przez uznanych ekspertów z zakresu zarządzania ryzykiem medycznym, zdarzeń niepożądanych, zakażeń, jakością w ochronie zdrowia, ubezpieczeń podmiotów leczniczych, prawa medycznego,
 • nadzór merytoryczny towarzystw naukowych: Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej,
 • 12 dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele),
 • 2 semestry, 6 zjazdów w semestrze.

Szczegółowy harmonogram zajęć i termin rozpoczęcia kolejnych edycji studiów zatwierdza Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na wniosek Kierownika studiów.

 

Dla kogo?

Studia adresowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, lekarzy, pielęgniarek, radców prawnych, pracowników firm ubezpieczeniowych, oraz reprezentantów zawodów wspomagających dyscypliny medyczne.

 

System punktowy ECTS

Studia realizowane są w trybie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), pozwalającego na ocenę w skali punktowej nakładu pracy studenta.

ECTS jest systemem pozwalającym na pomiar w skali punktowej nakładu pracy, jaki student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu / zajęć. Punkty ECTS są przyporządkowane przedmiotom / cyklom zajęć. Liczba punktów ECTS koniecznych do uzyskania zaliczeń poszczególnych przedmiotów zależy od nakładu pracy studentów.

Za pełny rok akademicki studiów przyznawane jest 40 punktów ECTS.

 

O studiach

Na całym świecie zagadnienia jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia należą do najbardziej aktualnych tematów. Zdarzenia niepożądane związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych stanowią poważne obciążenia dla pacjentów, systemu ochrony zdrowia oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Współczesna opieka zdrowotna kumuluje również niekorzystne trendy epidemiologiczne i demograficzne – poważnie obciążeni pacjenci, często w zaawansowanym wieku są leczeni z użyciem skomplikowanej aparatury i inwazyjnych metod terapii. W takich przypadkach notowany jest znaczny wzrost ryzyka medycznego. W krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej powszechnie wdrażane są programy zarządzania jakością i redukcji ryzyka medycznego. Programy tworzone są z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, możliwości finansowych i organizacyjnych oraz najnowszych zdobyczy nauki i technologii.

W naszym kraju problematyka ekspozycji na ryzyko medyczne w czasie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i sposobów minimalizacji tego ryzyka jest stosunkowo nowa. W ostatnim czasie zauważalne są bardzo dynamiczne zmiany i przyspieszona ewolucja tego rynku, skutecznie stymulowana przez wzrost świadomości społeczeństwa - ale również przez rosnącą roszczeniowość oraz aktywną działalność kancelarii pomocy poszkodowanym.

Ryzyka medycznego nie można całkowicie wyeliminować - to oczywiste - ale poprzez umiejętne postępowanie można je znacznie zredukować.

 

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie praktycznych umiejętności oraz interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem procesów w ochronie zdrowia, w tym, elementów prawa medycznego, organizacji i zarządzania działalności leczniczej, strategii zarządzania ryzykiem w medycynie.

W trakcie nauki słuchacze poznają systemy akredytacji, procedury walidacji, kontroli wewnętrznej, metody analityczne specyficzne dla różnych rodzajów działalności leczniczej, uzyskają umiejętności oceny podmiotów, a także zarządzania programami jakości i bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

Projekt, w który zaangangażowani są uznani eksperci z poszczególnych dziedzin ma charakter nowatorski w skali ogólnopolskiej. Podczas opracowywania programu organizatorzy zwracali szczególną uwagę na przekazanie studentom przede wszystkim praktycznych aspektów w zakresie zarządzania ryzykiem działalności leczniczej.

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej

 • Jesteśmy stowarzyszeniem naukowym założonym w 1998 roku.
 • Zrzeszamy lekarzy pracujących w zakładach ubezpieczeniowych, posiadających wieloletnie doświadczenia w pracy w sektorze ubezpieczeń.
 • Jesteśmy uznanymi organizatorami konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz konferencji krajowych.
 • Prowadzimy szkolenia dla lekarzy, pracowników przemysłu ubezpieczeniowego oraz studentów WUM.
 • W swoim dorobku mamy szereg publikacji dotyczących zagadnień medycyny ubezpieczeniowej, w tym podręczniki.
 • Współpracujemy z zakładami ubezpieczeń, organizacjami państwowymi i społecznymi (m.in. Polska Izba Ubezpieczeń, Światowa Organizacja Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).
 • Prowadzimy aktywną działalność naukową, współpracując z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa, Polskim Towarzystwem Komunikacji w Medycynie, Polskim Towarzystwem Orzecznictwa Lekarskiego.
 • Członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej pełnią funkcje w Zarządach organizacji międzynarodowych, m.in. ICLAM (International Committee for Life Assurance Medicine) i EUMASS (European Union for Medicine in Assurance and Social Security).

 

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa jest organizacją pozarządową istniejącą od 1997 r., zrzeszającą 300 członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i kontrolę zakażeń szpitalnych. Członkowie Stowarzyszenia tworzą multidyscyplinarną grupę specjalistów dającą możliwość wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej. Stowarzyszenie organizuje warsztaty, konferencje naukowo-szkoleniowe, aktywnie uczestniczy w pracach nad projektami nowych aktów prawnych, opracowuje stanowiska eksperckie i wytyczne dotyczące istotnych problemów klinicznych. Od 2003 r. przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest dr med. Paweł Grzesiowski, niezależny ekspert w dziedzinie profilaktyki i kontroli zakażeń, wykładowca, trener, autor 250 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych.

 

Program studiów

 • Najważniejsze zagadnienia prawne w obszarze medycznym.
 • Metodologia nauczania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjenta w oparciu o podręcznik Swiatowej Organizacji Zdrowia „Patient Safety Curriculum Guide”.
 • Przygotowanie do praktycznego wdrożenia wymagań wprowadzanej Ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.
 • Wybrane zagadnienia ubezpieczeń w ochronie zdrowia (ocena ryzyka, zasady ubezpieczeń wybrane zakładach opieki zdrowotnej, aktualna sytuacja w Polsce i w Europie, współdziałanie ubezpieczyciela i podmiotu leczniczego).
 • Systemy akredytacji w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Zdarzenia niepożądane w zakładach opieki zdrowotnej.
 • Zasady oceny i zarządzania ryzykiem medycznym.
 • Podstawy zarządzania zmianami w placówkach medycznych.
 • Zasady i sposoby prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej.
 • Komunikacja w obszarze zarządzania jakością i bezpieczeństwem opieki zdrowotnej.
 • Ocena ryzyka działalności wybranych podmiotów leczniczych.
 • Analiza wybranych przypadków i sytuacji klinicznych.

 

Autorzy Programu, opieka merytoryczna

Dr med. Paweł GrzesiowskiSEKRETARZ NAUKOWY STUDIÓW
Dr med. Paweł Grzesiowski
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, niezależny ekspert w dziedzinie profilaktyki i kontroli zakażeń, wykładowca, trener, autor 250 naukowych publikacji krajowych i zagranicznych.

 

Dr Piotr DanilukKIEROWNIK STUDIÓW
Dr Piotr Daniluk
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, specjalista (z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania wizytacji szpitali) w zakresie definiowania i oceny rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pacjentów, Dyrektor d/s Medycznych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

Kadra dydaktyczna

Eksperci specjalizujący się w poszczególnych obszarach tematycznych. Posiadają wysoko ocenianą przez rynek wiedzę teoretyczna oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce.

 

Zapewniamy

 • Wysoki poziom nauczania.
 • Zajęcia prowadzone przez uznanych ekspertów w poszczególnych dziedzin tematycznych.
 • Szerokie spektrum omawianych zagadnień.
 • Adekwatność programu szkoleniowego do aktualnych wymagań rynkowych.
 • Interdyscyplinarność tematów - koordynacja zagadnień medycznych, zarządczych, prawnych, jakościowych.
 • Skoncentrowanie się na praktycznych aspektach zastosowania wiedzy w codziennej pracy w zakresie minimalizowania ryzyka medycznego.

 

Dlaczego warto?

Systemy opieki zdrowotnej to obszar dynamicznego rozwoju, wdrażania nowoczesnych technologii, nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych. Ubocznym, choć nieodłącznym elementem tego postępu jest wzrost ryzyka powikłań i zdarzeń niepożądanych. Utrzymanie tego ryzyka na jak najniższym poziomie wymaga równoczesnego zaangażowania i rozwoju metod zarządzania jakością i bezpieczeństwem w ochronie zdrowia. Zgodnie z aktualnymi wynikami badań, około 70% zdarzeń niepożądanych można uniknąć, dzięki prawidłowo realizowanym programom prewencji.

Wiedza o zagrożeniach, monitorowanie zdarzeń niepożądanych umożliwiają budowanie systemów poprawy jakości i bezpieczeństwa, wspierających zarówno personel medyczny jak i zarządzających placówkami prowadzącymi działalność leczniczą. Organizacja opieki zdrowotnej powinna w optymalny sposób kojarzyć zasoby kadrowe, infrastrukturalne, technologiczne i finansowe aby najbardziej efektywnie realizować zadania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Osoby wykonujące zadania w tym zakresie musza posiadać interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności, co umożliwi im ukończenie tych studiów podyplomowych. Gwarantują to autorzy programu i wykładowcy, którzy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w opiece zdrowotnej.

 

Absolwenci uzyskują dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Dalsze informacje

Warunki rekrutacji na studia oraz informacje bieżące dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

 

Współpraca

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej Warszawski Uniwersytet Medyczny Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa