O Polskim Towarzystwie Medycyny Ubezpieczeniowej

Stowarzyszenie powstało jesienią 1998 roku z inicjatywy lekarzy konsultantów kilku działających wówczas na rynku Towarzystw Ubezpieczeń na Życie.

Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności działających w dziedzinie medycyny ubezpieczeniowej i współpracujących z największymi ubezpieczycielami w Polsce.
Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Swoim działaniem Towarzystwo obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, choć dla realizacji swych celów może prowadzić działalność również poza jej granicami.

Celem Towarzystwa jest rozpowszechnianie międzynarodowych i krajowych osiągnięć medycyny ubezpieczeniowej, wspieranie wykorzystywania tych osiągnięć w praktyce zawodowej a także przyczynianie się do utrzymania wysokiego prestiżu zawodowego lekarza medycyny ubezpieczeniowej, przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez: organizowanie wykładów, posiedzeń, sympozjów, konferencji i kongresów zarówno krajowych jak i międzynarodowych; prowadzenie szkoleń dokształcających w zakresie medycyny ubezpieczeniowej; wspieranie działań organów państwowych w zakresie prac dotyczących tej dziedziny; opiniowanie w kwestiach dotyczących medycyny ubezpieczeniowej, w tym o kwalifikacjach zawodowych osób wykonujących ten zawód; współpracę z osobami i instytucjami, które poprzez swoje doświadczenia i zakres działania mogą przyczynić się do realizacji zadań Towarzystwa.

Realizacja wymienionych celów opiera się na społecznej pracy członków.

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa są lekarze działający w dziedzinie naukowej Towarzystwa, którzy zobowiązali się do przestrzegania jego statutu. Towarzystwo zrzesza również członków wspierających, którymi mogą być osoby prawne i członków honorowych.

Władze Towarzystwa stanowią: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisja Dyscyplinarna.

Dotychczasowa działalność Towarzystwa koncentruje się na: stworzeniu wspólnej płaszczyzny profesjonalnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata medycznego działającymi na rzecz ubezpieczeń na życie; zidentyfikowaniu problemów nurtujących środowisko lekarzy i underwriterów towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie oceny ryzyka i realizacji świadczeń w ubezpieczeniach na życie; zapoczątkowaniu prac nad stworzeniem standardów badania medycznego dla potrzeb zawarcia umowy ubezpieczenia na życie; nawiązaniu współpracy z międzynarodowym środowiskiem medycyny ubezpieczeniowej.

W ostatnim okresie w ramach statutowej działalności Towarzystwa zostały powołane Komisje Problemowe do prac nad: standaryzacją procedur medycznych, aspektami prawnymi pozyskiwania i wymiany informacji medycznych, gromadzeniem i systematyzowaniem danych epidemiologicznych.

Członkowie Komisji będą rozwijać działalność Towarzystwa w zakreślonych dziedzinach.

Uważamy że prace zapoczątkowane przez Towarzystwo posłużą usystematyzowaniu wiedzy związanej z działalnością medyczną w dziedzinie ubezpieczeń, pomogą w profesjonalnym poszerzaniu zakresu świadczonych usług w tym zakresie i będą pomocne w dalszym harmonijnym rozwoju ubezpieczeń zarówno życiowych jak i zdrowotnych na naszym rynku.