Standardy usług medycznych

Standardy usług medycznych nowym wyzwaniem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej

Działalność ubezpieczeń na życie nierozerwalnie wiąże się z medycyną. Zarówno w fazie zawierania umowy przy ocenie ryzyka medycznego, jak również podczas likwidacji szkód dla sprawdzenia wiarygodności posiadanych informacji, towarzystwa ubezpieczeń na życie w podejmowaniu decyzji opierają się na ekspertyzach lekarskich. Poziom fachowy lekarzy orzekających o stanie zdrowia skierowanych na badania klientów wpływa na wyniki finansowe towarzystwa ubezpieczeń na życie. Pracownicy sekcji oceny ryzyka czy likwidacji szkód zwykle nie widzą klienta i podejmują decyzje w oparciu o dokumentację opracowaną przez akredytowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe lekarzy. Z tego względu niezwykle ważne jest aby lekarze ci reprezentowali odpowiednio wysoki poziom etyczno-zawodowy oraz dobrze znali i rozumieli potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych.

Niestety, dynamicznie rozwijającemu się rynkowi ubezpieczeń na życie nie towarzyszy równie dynamiczny rozwój współpracujących z nimi placówek medycznych. Niepokojąca jest sytuacja w polskiej służbie zdrowia. Powszechnie znana jest zła sytuacja finansowa lekarzy powodująca frustrację środowisk medycznych. Przeprowadzona reforma osłabiła znacząco system nadzoru specjalistycznego w medycynie. Spotęgowanie niekorzystnych zjawisk w polskiej medycynie może w przyszłości stanowić pewne zagrożenie dla żywotnych interesów towarzystw ubezpieczeń na życie. Często zdarzają się skargi klientów towarzystw ubezpieczeń na życie dotyczące jakości pracy i postawy lekarzy, do których zostali skierowani.

Wychodząc naprzeciw postulatom towarzystw ubezpieczeniowych niezadowolonych z jakości pracy placówek medycznych dla potrzeb ubezpieczeniowych, Polska Izba Ubezpieczeń powołała komisję standaryzacji usług medycznych. Ambicją powstałej przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń komisji jest nie tylko przygotowanie odpowiednich standardów, lecz również, w kolejnym etapie ich zastosowanie w polskich realiach ubezpieczeniowych, co mogłyby znacząco poprawić sytuację na polu współpracy medyczno-ubezpieczeniowej w Polsce. Na zlecenie samorządu ubezpieczeniowego eksperci Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej podjęli się opracowania standardów usług medycznych dla potrzeb ubezpieczeniowych.

Standardy te obejmują zarówno zasady obowiązujące lekarzy podczas badania klientów skierowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i warunki, jakie powinny spełniać placówki medyczne, które pragną współpracować z towarzystwami ubezpieczeń na życie, np. wymogi formalne stawiane placówkom medycznym ubiegającym się o świadczenie usług dla towarzystw ubezpieczeniowych, standardy lokalowe, położenie i dojazd do placówki, wyposażenie w sprzęt i aparaturę, kwalifikacje zatrudnionej kadry, dostępność usług, nastawienie na współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi itp. Istotną częścią standardów są zasady obiegu dokumentacji pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i placówką medyczną z zachowaniem niezbędnych rygorów poufności.

Instytucje i osoby zainteresowane Standardami Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej prosimy o kontakt z Zarządem.