Medycyna Ubezpieczeniowa - underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne - praca zbiorowa

Medycyna ubezpieczeniowa - okładkaKsiążka jest obszernym, nowatorskim na polskim rynku opracowaniem z zakresu medycyny ubezpieczeniowej. Zawiera kompendium wiedzy na tematy znajdujące się na pograniczu medycyny i ubezpieczeń, począwszy od opisania roli medycyny w ubezpieczeniach z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych, poprzez pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego i metody jego oceny, do zasad likwidacji szkód osobowych, OC i zdrowotnych.

Porządkuje wiedzę z tego obszaru, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, przedstawiając:

  • rolę medycyny w ubezpieczeniach, w tym aspekty etyczne i prawne,
  • metody underwritingu medycznego i oceny ryzyka w ubezpieczeniach życiowych i zdrowotnych,
  • zastosowanie wiedzy medycznej w praktyce ubezpieczeniowej,
  • praktyki orzecznictwa medycznego w ubezpieczeniach osobowych,
  • problematykę likwidacji szkód i rozpatrywania roszczeń o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

Książka prezentuje unikatową wiedzę na temat podstaw underwritingu medycznego i oceny ryzyka w ubezpieczeniach życiowych i zdrowotnych, a także praktyki orzecznictwa medycznego w ubezpieczeniach osobowych, zasad i organizacji likwidacji szkód na osobie. Opracowanie obejmuje istotne informacje z obszaru ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności ich idei, umiejscowienia w systemie opieki zdrowotnej oraz opisuje funkcjonowanie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach i stan rozwoju rynku w Polsce. Jednocześnie książka zawiera unikalną wiedzę na temat praktyki orzecznictwa medycznego w ubezpieczeniach osobowych, zasad i organizacji likwidacji szkód na osobie, a także podstaw underwritingu medycznego i oceny ryzyka w ubezpieczeniach życiowych i zdrowotnych.

Takie przekrojowe podejście było możliwe dzięki zespołowi autorów, którzy z jednej strony z racji wykształcenia i praktyki zawodowej związani są od wielu lat z opieką zdrowotną, a drugiej strony pracując dla rynku ubezpieczeniowego, nierzadko od czasu jego powstania, są jego ekspertami i współautorami zasad jego funkcjonowania.

Książka adresowana jest do lekarzy orzeczników, przede wszystkim słuchaczy studiów podyplomowych z medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa lekarskiego, ale również studiów wyższych i podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia, ubezpieczeń, oraz do pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. Książka może być traktowana jako podręcznik akademicki na wydziałach organizacji ochrony zdrowia, zdrowia publicznego itp.

Uzupełnieniem pozycji są załączniki zawierające:

  • tabelę norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku opracowaną przez PTMU,
  • ciekawe przypadki,
  • słowniczek pojęć ubezpieczeniowych.

 

Do pobrania

 

Opinia prof. dr hab. Eugeniusza Stroińskiego

Niniejsze opracowanie jest bardzo obszerne i skierowane zarówno do osób działających w szeroko rozumianej dziedzinie ubezpieczeń: pracowników zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych (agentów i brokerów), osób zajmujących się problematyką ubezpieczeniową w nauce, władz państwowych i terenowych, jak i do samych lekarzy zainteresowanych zagadnieniami ubezpieczeniowymi bądź w jakiś sposób działających w powiązaniu z tą branżą. Do nich przede wszystkim – jak sądzę – adresowane jest sformułowanie: „Metodyka pracy dla potrzeb ubezpieczeniowych, choć ma swoją specyfikę, nie różni się w istotny sposób od pracy lekarza klinicysty, wymaga podobnej wiedzy i umiejętności lekarskich, a skupia się przede wszystkim na wydawaniu ekspertyz dotyczących stanu zdrowia, ryzyka zgonu, uszczerbku na zdrowiu itp. Jak w każdej specjalności, wymaga to rzetelnego przygotowania, doświadczenia i ustawicznego samokształcenia”.

Praca zawiera ważne wskazówki dla pośredników ubezpieczeniowych, osób zajmujących się underwritingiem, a szczególnie tzw. likwidacją szkód, tj. ustalaniem rozmiarów szkody i wysokości odszkodowania. Prowadzi niemal „za rękę” pracowników zakładów ubezpieczeń w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień, wskazując trudności, jakie mogą napotkać, i sposoby reagowania na nie, dostarczając wielu przykładów uczących właściwego postępowania i co ważniejsze – właściwego myślenia. Część ogólna, wprowadzająca w problematykę ubezpieczeniową, pozwala na lepsze zrozumienie treści dotyczących kwestii szczegółowych przez osoby niezwiązane bezpośrednio z ubezpieczeniami. Opracowanie ma także cenne walory teoretyczne, porządkując wiedzę związaną z rozważanymi ubezpieczeniami, wyjaśniając i na nowo formułując stosowane w praktyce terminy, definicje i pojęcia, w oparciu o własne, niekiedy wieloletnie doświadczenia Autorów.

Książka powinna znaleźć się w podręcznej biblioteczce każdego pośrednika, underwritera, likwidatora szkód osobowych, a także przedstawicieli służby zdrowia zajmujących się medycyną ubezpieczeniową lub zamierzających specjalizować się w tej dziedzinie.

prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński

 

Opinia Krzysztofa Grzylińskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej

Literatura polska dotycząca tematyki ubezpieczeniowej wzbogaciła się w ostatnich latach o szereg ciekawych pozycji. Kolejną z nich będzie z pewnością niniejsza publikacja. Omawia ona bowiem w przystępny sposób podstawowe zagadnienia z obszaru wspólnego dla medycyny i ubezpieczeń, wskazując na szerokie możliwości wykorzystania wiedzy medycznej w praktyce ubezpieczeń − nie tylko zdrowotnych. Rola lekarza, zarówno w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego, jak i roszczeń osobowych, przedstawiona została w sposób, który prowadzi Czytelnika od rozważań teoretycznych do zagadnień codziennej praktyki ubezpieczeniowej. Jest to zasługa zespołu autorów − praktyków z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w dziedzinie medycyny klinicznej, jak i ubezpieczeń, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Medycyny Ubezpieczeniowej.

Książka powstała na podstawie programu Studiów Podyplomowych Medycyny Ubezpieczeniowej i Orzecznictwa na Warszawskim niwersytecie Medycznym, których celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w instytucjach ubezpieczeń komercyjnych i zawiera omówienie kluczowych zagadnień, jakimi są podstawy medycyny ubezpieczeniowej, zasady oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zagadnienia medyczne w ubezpieczeniach z tytułu odpowiedzialności cywilnej, udział lekarza w procesie likwidacji szkód czy problematyka ubezpieczeń zdrowotnych. Istotnym walorem książki jest prostota opracowania i funkcjonalność. Wiele trudnych z pozoru zagadnień omówionych zostało w bardzo przystępny sposób. Pracownicy zakładów ubezpieczeń znajdą tu odpowiedź na istotne pytania pojawiające się w toku codziennej pracy, których wyjaśnienie wymaga nierzadko żmudnego wertowania fachowej literatury.

Uważam, że niniejsza publikacja stanowi cenny wkład w usystematyzowanie wiedzy związanej z działalnością medyczną w dziedzinie ubezpieczeń, pomagając w zrozumieniu podstawowych zasad, którymi kierują się ubezpieczyciele w kreowaniu produktu ubezpieczeniowego oraz w prowadzeniu ubezpieczeń, zarówno życiowych, jak i zdrowotnych.

Krzysztof Grzyliński
Przezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej

Opinia prof. dr hab. Tadeusza Szumlicza

Autorzy podjęli interesującą próbę przedstawienia zastosowania wiedzy medycznej w ochronie ubezpieczeniowej. Czytelnik znajdzie w książce rozważania m.in. na temat oceny ryzyka medycznego, oceny uszczerbku na zdrowiu, diagnostyki i orzecznictwa lekarskiego, rekompensaty błędów medycznych, wyłudzeń nienależnych świadczeń, a więc zagadnień uznawanych za niebywale wyspecjalizowane i niezwykle ważne, które jednak dotychczas nie znalazły należytej podbudowy teoretycznej ani właściwej interpretacji od strony praktycznej, mimo wzrastającego znaczenia ubezpieczeń zdrowotnych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że zespół Autorów publikacji stanowią ludzie praktyki. Ich spojrzenie z punktu widzenia ubezpieczycieli i świadczeniodawców jest może mniej uporządkowane teoretycznie, ale znakomicie odzwierciedla zdarzenia i problemy spotykane w realnej działalności ubezpieczeniowej. Książkę polecam wszystkim, którzy zajmują się problematyką ubezpieczeniową, z nastawieniem na ubezpieczenia życiowe i zdrowotne, zarówno ze względu na przedmiot zainteresowań naukowych, jak i charakter pracy zawodowej czy kierunek studiów.

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

Informacje

tytuł    Medycyna Ubezpieczeniowa - underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne
redakcja    Zuzanna Guzel, Dorota M. Fal, Arkadiusz Lipka
spis treści   pobierz [pdf]
wydawnictwo    Poltext
wydanie    I
rok wydania    2013
język    polski
liczba stron    520
oprawa    twarda
wymiary    17x24 cm
ISBN    978-83-7561-229-5
EAN    9788375612295

 

Współpraca