Statut

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej /Polish Association of Insurance Medicine/ zwane dalej "Towarzystwem" jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, które działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.


§ 3

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.


§ 4

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swych celów. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

 

Rozdział II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Towarzystwa jest:
1. podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków
2. rozpowszechnianie międzynarodowych i krajowych osiągnięć medycyny ubezpieczeniowej oraz wspieranie wykorzystywania tych osiągnięć w praktyce zawodowej
3. tworzenie i rozpowszechnianie standardów obowiązujących w medycynie ubezpieczeniowej
4. reprezentowanie środowiska medycyny ubezpieczeniowej w kraju i za granicą
5. dbanie o odpowiednie warunki wykonywania zawodu lekarza medycyny ubezpieczeniowej
6. przyczynianie się do utrzymania wysokiego prestiżu zawodowego lekarza medycyny ubezpieczeniowej przy jednoczesnym dbaniu o przestrzeganie zasad etyki zawodowej
7. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej medycyny ubezpieczeniowej.


§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie dla swoich członków wykładów, posiedzeń i spotkań dyskusyjnych a także krajowych i międzynarodowych sympozjów, konferencji i kongresów,
2. organizowanie i prowadzenie szkoleń dokształcających w zakresie medycyny ubezpieczeniowej oraz underwritingu medycznego,
3. stworzenie systemu i nadzór nad ustawicznym doskonaleniem zawodowym,
4. śledzenie międzynarodowych tendencji w zakresie szkoleń w dziedzinie medycyny ubezpieczeniowej i oceny ryzyka medycznego oraz aktywne wspieranie ich rozwoju poprzez badania, opinie i ekspertyzy,
5. tworzenie powszechnie akceptowanych standardów obowiązujących w medycynie ubezpieczeniowej, rozpowszechnianie ich w środowisku ubezpieczeniowym oraz wdrażanie ich w praktykę,
6. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i społecznymi związanymi z medycyną ubezpieczeniową,
7. pełnoprawny udział w działalności międzynarodowych organizacji medycyny ubezpieczeniowej, w charakterze samodzielnej osoby prawnej,
8. uczestniczenie w krajowych i zagranicznych posiedzeniach naukowych, sympozjach, konferencjach i kongresach,
9. współdziałanie w dziedzinie medycyny ubezpieczeniowej z Polską Izbą Ubezpieczeń, Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń, Naczelną Izbą Lekarską oraz organami administracji państwowej, uczelniami, instytutami naukowymi, instytucjami samorządowymi, zrzeszeniami i innymi organizacjami społecznymi,
10. współpracę z osobami lub instytucjami, które poprzez swoje doświadczenia i zakres działania mogą przyczynić się do realizacji zadań i założeń towarzystwa,
11. wspieranie opiniami organów państwowych, w zakresie prac ustawodawczych dotyczących medycyny ubezpieczeniowej oraz wydawanie ekspertyz i proponowanie niezbędnych działań lub zmian dotyczących medycyny ubezpieczeniowej i działalności ubezpieczeniowej,
12. opracowanie opinii o warunkach i standardach pracy ekspertów medycyny ubezpieczeniowej, a także o kwalifikacjach zawodowych osób wykonujących ten zawód,
13. wydawanie czasopism fachowych, a w szczególności Medycyny Ubezpieczeniowej, oficjalnego kwartalnika Towarzystwa, publikowanie artykułów w różnego rodzaju periodykach oraz przygotowanie i promocja wydawnictw książkowych,
14. organizowanie wystaw i konkursów, przyznawanie nagród, odznaczeń, medali pamiątkowych i okolicznościowych,
15. prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
16. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy z zakresu medycyny ubezpieczeniowej.


§ 8

Towarzystwo, do realizacji swych statutowych celów może powołać sekcje oraz inne struktury organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem.


§ 9

Realizacja celów Towarzystwa opiera się na społecznej pracy członków. Towarzystwo może jednak zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych i prowadzenia bieżącej działalności.

 

Rozdział III - CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§ 10

1. Towarzystwo zrzesza członków:
a) zwyczajnych
b) korespondencyjnych
c) honorowych
d) wspierających
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, posiadający dyplom lekarza medycyny oraz prawo wykonywania zawodu lekarza, działający w dziedzinie naukowej Towarzystwa, zobowiązujący się do przestrzegania statutu towarzystwa, który przedstawi rekomendacje co najmniej 2 członków zwyczajnych Towarzystwa oraz złoży odpowiednią deklarację członkowską. Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3. Członkiem korespondencyjnym może zostać obcokrajowiec, członek zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu naukowym, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie medycyny ubezpieczeniowej, współpracujący z Towarzystwem. Członkostwo korespondencyjne Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury, rekomendowanej przez 3 członków, przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
4. Członkiem honorowym może stać się pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szczególne zasługi dla Towarzystwa oraz osiągający wybitne sukcesy w dziedzinie medycyny ubezpieczeniowej. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
5. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby prawne, gdy złożą stosowne oświadczenia Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje decyzję w tej kwestii zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Status członka wspierającego otrzymuje się na 3 lata i może być odnowiony na wniosek zainteresowanego lub Zarządu.


§ 11

1. Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Zgromadzenia Walnego,
b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa,
c) postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa,
d) poszanowania zasad solidarności organizacyjnej,
e) systematycznego opłacania składek członkowskich.
2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo brać udział w życiu Towarzystwa, a w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
c) korzystać z lokali Towarzystwa,
d) nosić odznaki Towarzystwa,
e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności,
f) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Towarzystwo stawia do dyspozycji członków,
g) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.


§ 12

1. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalą z Zarządem Towarzystwa.
2. Członkom wspierającym przysługuje prawo oddelegowania osoby do udziału w pracach istniejących komisji lub sekcji Towarzystwa.
3. Członkowie korespondencyjni, honorowi i wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 11 ust. 2 pkt. b-g.


§ 13

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
b) nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w pracach Towarzystwa,
c) zaleganie z opłatą trzech kolejnych składek członkowskich,
d) na pisemny wniosek Komisji Dyscyplinarnej,
e) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa z przyczyn określonych pkt. a)
f) w razie utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierć członka.


§ 14

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
2. Przywrócenie członkostwa, w razie skreślenia z powodu nieopłacenia składek może nastąpić mocą uchwały Zarządu w terminie 12 miesięcy, po opłaceniu zaległych składek.

 

Rozdział IV - WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 15

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Komisja Dyscyplinarna


§ 16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 2 lata.


§ 17

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 18

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
a) Zwyczajne
b) Sprawozdawczo - Wyborcze
c) Nadzwyczajne


§ 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie do końca kwietnia każdego roku, w celu wysłuchania sprawozdania Zarządu za poprzedni rok i dokonania oceny pracy Zarządu.
2. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co dwa lata i poza zadaniami jakie ma spełniać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje oceny pracy Zarządu Towarzystwa za cały okres kadencji oraz dokonuje wyboru nowych władz Towarzystwa na następną kadencję.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zarząd zobowiązany jest zwołać na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub Komisji Dyscyplinarnej, w terminie 45 dni od otrzymania pisemnych wniosków wymaganej liczby członków lub organów statutowych.
4. Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd zobowiązany jest powiadomić o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi, lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. Na Walnym Zgromadzeniu Członków, zwołanym w I terminie, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.
6. Walne Zgromadzenie Członków, zwołane w II terminie, jest zdolne do skutecznego obradowania i podejmowania uchwał, niezależnie od ilości obecnych członków.
7. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie korespondencyjni, wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie programu działania Towarzystwa,
b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
c) uchwalanie regulaminów prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej,
d) rozpatrywane i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) ustalanie ilości członków w/w władz w ramach liczby określonej w statucie,
g) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,
h) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa ,
i) uchwalanie zmian statutu,
j) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwa sekcji oraz innych struktur organizacyjnych,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
l) rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
ł) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków,
m) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.
10. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, Sekretarza Generalnego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej, oraz rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały podjętej kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
11. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.


§ 20

1. Zarząd składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.
2. Zarząd składa się z Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika i 2 do 6 członków.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych, i minimalnych wpłat od członków wspierających.
5. Do Zarządu należy prawo podejmowania uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.


§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Towarzystwa a w szczególności jego działalności finansowej,
b) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu i wnioskowania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§ 22

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na 2-letnią kadencję.
2. Komisja Dyscyplinarna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
3. Do zadań Komisji Dyscyplinarnej należy rozpatrywanie przypadków naruszenia norm etyki zawodowej, spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków członkowskich, rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa.
4. Komisja Dyscyplinarna podejmuje działania z urzędu na wniosek Zarządu Towarzystwa lub na pisemne, uzasadnione zarzuty ze strony osób trzecich skierowane przeciwko członkowi Towarzystwa.
5. W przypadku uznania, że członek Towarzystwa naruszył zasady etyki zawodowej Komisja orzeka o winie członka i wnioskuje do Zarządu o:
a) udzielenie nagany,
b) skierowanie wniosku do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków o wykluczenie z Towarzystwa, z jednoczesnym zawieszeniem w czynnościach członkowskich, do czasu rozpatrzenia sprawy przez Walne Zgromadzenie Członków.


§ 23

1. Szczegółową działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej regulują uchwalone przez nie regulaminy, które są przedkładane do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Członek Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej Towarzystwa nie może być równocześnie członkiem innych władz Towarzystwa.
3. W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa, wymienionych w § 15 pkt. 2, 3 i 4, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

 

Rozdział V - MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 24

1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, dotacji, zapisów, dochodów z własnej działalności, wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Skarbnik jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI - LIKWIDACJA TOWARZYSTWA

§ 25

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

 

Rozdział VII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.