Konferencja "Dokumentacja i informacja medyczna - istotny problem medyczny, prawny, finansowy"

Organizator: PTMU
Miejsce: Hotel Radisson Blu Sobieski, pl. Zawiszy 1, Warszawa
Data: 22 października 2013 r.

 

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt powitać Państwa na kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej. Zapoczątkowana podczas poprzedniej konferencji, idea wymiany poglądów i współpraca interdyscyplinarna w zakresie medycyny ubezpieczeniowej będzie kontynuowana podczas obecnego spotkania.

Dynamicznie zmieniające się realia rynku usług medycznych sprawiają, że oprócz kwestii związanych z diagnostyką i terapią, równie ważne stają się pozostałe aspekty wykonywania profesji medycznej. Nieodłączną częścią procesu diagnostyczno-leczniczego jest prowadzenie dokumentacji. Dokumentacja i informacje medyczne wykorzystywane są następnie w działalności innych podmiotów - począwszy od kontraktowania i rozliczania usług medycznych w Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym, przez wydawanie orzeczeń o czasowej i trwałej niezdolności do pracy w ubezpieczeniach społecznych - po sądowe postępowanie odszkodowawczo-rentowe, oraz sprawy przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Równie istotnym odbiorcą dokumentacji i informacji medycznej jest sektor ubezpieczeń komercyjnych, w którym dane te wykorzystywane są w procesie oceny ryzyka i likwidacji szkód. Coraz częściej zdarza się, że dokumentacja dotycząca tego samego zdarzenia jest wykorzystywana niezależnie przez wiele podmiotów. W celu uzyskania wysokiej jakości wydawanych przez nie opinii i decyzji, niezwykle istotne jest aby była prowadzona w sposób obiektywny i właściwy. Błędy w tym zakresie, nieobiektywna i nierzetelna dokumentacja - skutkują wysokim ryzykiem ponoszenia nieuzasadnionych i nienależnych kosztów wynikających z podejmowania decyzji na podstawie interpretacji nieprawidłowych danych medycznych. W opinii Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej zjawisko to przybiera na sile. Istotne jest, w naszej opinii, określenie i zdefiniowanie powyższych problemów, wypracowanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych i zapobiegawczych.

Początkiem tych działań powinna być konstruktywna dyskusja, w możliwie jak najszerszym gronie zaangażowanych osób i instytucji, uświadamiająca środowisko o zagrożeniach oraz definiująca potrzeby rynku w zakresie prowadzenia i przekazywania dokumentacji i informacji medycznej.

Ufam, że nasza konferencja zapoczątkuje debatę dotyczącą jakości, kompletności, wiarygodności oraz dostępności informacji zawartych w dokumentacji medycznej.

Życzę Państwu owocnych obrad i stymulujących dyskusji!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Piotr Daniluk

 

Informacja wstępna

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej zaprasza na kolejną konferencję naukową, pt. "Dokumentacja i informacja medyczna. Istotny problem medyczny, prawny, finansowy".

Konferencja pod patronatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizowana we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym z udziałem Grupy PZU, Allianz Polska, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej.

Konferencja odbędzie się 22 października 2013 w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Problematyka konferencji skierowana jest w szczególności do lekarzy praktyków, menedżerów ochrony zdrowia, menedżerów zakładów ubezpieczeń oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Obejmuje zagadnienia dotyczące informacji zawartych w dokumentacji medycznej, przede wszystkim w kontekście jakości, wiarygodności, dostępności, prawidłowości oraz kompletności.

Decyduje kolejność zgłoszeń – serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

Do pobrania

 

Program obrad

  czwartek, 22 października 2013 r.
09.00 – 09.10 wstęp, otwarcie i powitanie uczestników
dr Krzysztof Grzyliński (PTMU)
09.10 – 10.30 Sesja I – Podstawy tworzenia, prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz potrzeby głównego płatnika w kraju i największego ubezpieczyciela
Przewodniczący: dr Krzysztof Grzyliński (PTMU)
dr Małgorzata Lipowska (ZUS), dr Małgorzata Serwach (UM Łódź)
09.10 – 09.45 dr Małgorzata Lipowska (ZUS) Ocena funkcjonalnej sprawności organizmu, a rzeczywistość dokumentacji medycznej w systemie ochrony zdrowia
09.45 – 10.30 dr Małgorzata Serwach (UM Łódź) Dokumentacja medyczna - prowadzenie, przechowywanie, udostępnianie
10.30 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Sesja II – Prawidłowo i dobrze prowadzona dokumentacja medyczna zabezpieczeniem lekarza i placówki medycznej przed roszczeniami pacjentów
Przewodniczący: dr Waldemar Truszkiewicz (PTMU)
dr n.med. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek (OIL), dr Piotr Daniluk (PTMU)
11.00 – 11.30 dr n.med. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek (OIL) Dokumentacja medyczna a proces przed sądem lekarskim
11.30 – 12.00 dr Waldemar Truszkiewicz (PZU SA) Przykłady roszczeń pacjentów – charakterystyka roszczeń i rola dokumentacji
12.00 – 12.30 dr Waldemar Truszkiewicz (PTMU) Oszustwa ubezpieczeniowe z wykorzystaniem dokumentacji medycznej – problem społeczny
12.30 – 14.00 obiad
14.00 – 15.00 Sesja III – W jakich sytuacjach poza ochroną zdrowia może być niezbędna informacja medyczna?
Przewodniczący: dr Piotr Daniluk (PTMU)
dr Piotr Frątczak (PTMU), dr Ryszard Domański (PTMU)
14.00 – 14.30 dr Piotr Frątczak (PTMU) Informacja medyczna przy zawarciu polisy na bardzo wysokie sumy ubezpieczenia
14.30 – 15.00 dr Ryszard Domański (PTMU) Rola informacji medycznej w procesie likwidacji szkody, szczególnie z obowiązkowych ubezpieczeń OC
15.00 – 15.30 przerwa kawowa
15.30 – 16.30 Sesja IV – Proces karny oraz przypadki niewłaściwego wykorzystania informacji medycznej
Przewodniczący: prof. dr hab. n.med. Jarosław Berent (ZMS, Łódź)
dr Waldemar Truszkiewicz (PTMU), kom. Wojciech Pawlak (KGP)
15.30 – 16.00 kom. Wojciech Pawlak (KGP) Proces karny przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa – dokumentacja medyczna, jako dowód w toczącym się postępowaniu
16.00 – 16.30 Anna Smędra-Kaźmirska, Piotr Brzeziński, prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent (ZMS Łódź) Błędy medyczne wynikające z nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji – analiza przypadków
16.30 – 17.45 panel dyskusyjny Poprawa jakości informacji zawartej w dokumentacji, zabezpieczenie dostępu do dokumentacji, zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu dokumentacji
przedstawiciele: OIL, ZUS, KRUS, PIU, ZMS – PTMSiK, UFG, Ubezpieczycieli, PTMU.
moderatorzy: dr Piotr Daniluk (PTMU), mgr Justyna Wojteczek (OIL)
17.45 – 18.00 podsumowanie
zakończenie konferencji