Konferencja "Perspektywy starości - wyzwania długowieczności"

Organizator: Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się
Miejsce: Hotel Westin, al. Jana Pawła II 21, Warszawa
Data: 14 – 15 października 2014 r.

 

Zmiany demograficzne spowodowane starzeniem się społeczeństw stanowią najpoważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed gospodarkami krajów rozwiniętych. Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Europie i w ciągu najbliższych 15 lat przybędzie w naszym kraju trzy miliony seniorów.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problematykę starzenia się populacji naszego kraju - w szczególności w aspekcie medycznym, opiekuńczym i finansowym – oraz podjęcie próby zdefiniowania możliwości wsparcia społeczeństwa w tym zakresie, również przez ubezpieczycieli komercyjnych.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz publicznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, sektora ubezpieczeniowego, oraz środowiska akademickiego, naukowego i organizacji pozarządowych w Polsce.

Patronat nad Konferencją objęły ZUS, KRUS i PIU.

W trakcie obrad eksperci podejmą dyskusję m.in. na temat docelowego kształtu polityki senioralnej, systemowego zabezpieczenia osób starszych, oferty produktów ubezpieczeniowych i assistance dedykowanych tym odbiorcom, a także możliwości skutecznego wykorzystania innowacyjnych technologii, które ułatwią organizację opieki dla starszych osób o ograniczonej samodzielności. I dzień konferencji zakończy uroczysta Gala z udziałem zaproszonych prelegentów oraz gości.

Drugi dzień obrad jest w całości poświęcony tematyce ubezpieczeniowej. Przedstawione zostaną przykłady organizacji opieki nad osobami starszymi w Niemczech, jako model współdziałanie państwa i przemysłu ubezpieczeniowego, zaprezentowane doświadczenia w realizacji ochrony typu Long Term Care (LTC) z rynków – Włoskiego, Francuskiego, Niemieckiego. Omówiona będzie specyfika oceny ryzyka w produktach dla ludzi starszych, w szczególności dotyczącej czynników ryzyka wystąpienia niepełnosprawności i niesamodzielności. Przybliżymy uczestnikom podstawy aktuarialnego modelowania w produktach dla seniorów oraz zagadnienia oferty typu assistance. Obrady zakończy debata „Potencjał rynku ubezpieczeń komercyjnych w zakresie ubezpieczenia seniorów”.

 

Program obrad

  wtorek, 14 października 2014 r.
09.00 – 09.30 rejestracja, kawa powitalna
09.30 – 09.35 oficjalne otwarcie Konferencji
prof. dr hab. Bolesław Samoliński (Przewodniczący Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
09.35 – 09.45 przemówienie
Władysław Kosiniak-Kamysz (Minister Pracy i Polityki Społecznej)
09.45 – 09.50 zaproszenie ekspertów do udziału w debatach
dr Krzysztof Grzyliński (Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej)
09.50 – 11.20 Debata społeczna – System zabezpieczenia społecznego
  Polityka społeczna – kompleksowy system zabezpieczenia społecznego osób starszych
 • społeczne konsekwencje starzenia się polskiego społeczeństwa;
 • zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starszych – diagnoza sytuacji na podstawie badania PolSenior – aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce;
 • strategia rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia;
 • polityka UE aktywnego starzenia się;
 • bezpieczeństwo socjalne;
uczestnicy:
prof. dr hab. Bolesław Samoliński (Przewodniczący, Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia się)
Zbigniew Derdziuk (Prezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Artur Brzóska (Prezes, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
Marzena Breza (Dyrektor, Departament Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
Michał Szczerba (Przewodniczący, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej)
prof. dr hab. Piotr Błędowski (Wice przewodniczący, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne)
11.20 – 12.50 Debata ekonomiczna – Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne
 
 • organizacja systemu świadczeń zdrowotnych dla osób starszych – system opieki zdrowotnej i społecznej nad osobami starszymi jest niedostosowany do potrzeb tej populacji ze względu na rozproszone i niespójne świadczenia;
 • długotrwała opieka nad osobami starszymi spoczywa na najbliższej rodzinie, która jest niedostatecznie wspomagana usługami medycznymi i pozamedycznymi systemu opiekuńczego państwa;
 • miejsce innowacyjnych rozwiązań w sferze farmakoterapii i technicznego wsparcia, programów prozdrowotnych i aktywizujących seniorów;
uczestnicy:
Piotr Warczyński (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia)
Krystyna Skowrońska (Przewodniczący, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych)
Andrzej Malinowski (Prezydent, Pracodawcy RP)
Jan Grzegorz Prądzyński (Prezes Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń)
dr hab. Robert Gwiazdowski (Prezydent Centrum im. Adama Smitha)
dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Statystyki i Demografii SGH, Instytut Badań Edukacyjnych)
12.50 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 14.30 Debata systemowa – Determinanty zdrowej starości – wyzwania systemowe
 
 • organizacja zintegrowanej opieki, która jest oparta na specjalistycznym podejściu geriatrycznym – uwzględniająca trudności w zapamiętywaniu, dezorientację (przestrzenną i czasową), zaburzenia wzroku, niedosłuch, obniżoną sprawność fizyczną i niewydolność krążeniową;
 • deficyt specjalistów z dziedziny geriatrii oraz innych profesjonalistów sprawujących opiekę nad osobami w wieku starszym;
 • deficyt wiedzy i umiejętności w obszarze geriatrii wśród lekarzy;
uczestnicy:
Piotr Warczyński (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia)
dr hab. n. med. Mieczysław Pasowicz (Prezydent, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali)
Agnieszka Ruchała-Tyszler (Wiceprezes, Naczelna Rada Lekarska)
Tomasz Latos (Przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia)
prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Krajowy Konsultant w dziedzinie geriatrii)
Krystyna Lewkowicz (Prezes, Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku)
Dorota M. Fal (Doradca Zarządu, Polska Izba Ubezpieczeń)
14.30 – 15.00 obiad**
15.00 – 16.00 Debata o innowacji – Miejsce i rola nowych technologii w opiece nad osobami starszymi
 
 • nowe technologie, jako wsparcie w opiece nad osobami starszymi;
 • perspektywa budowy systemowych rozwiązań, które pozwolą na rozwój usług medycznych i farmakoterapii;
 • dostęp do rozwiązań z obszaru teleopieki i telemedycyny, jako narzędzi we wsparciu i nadzorze seniorów;
 • możliwość wykorzystania nowych technologii na rzecz rozwoju profilaktyki i zachowań prozdrowotnych;
uczestnicy:
Władysław Kosiniak-Kamysz (Minister Pracy i Polityki Społecznej)
prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński (Dyrektor, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)
Grzegorz Cessak (Prezes, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)
dr Izabela Rzepczyńska (Kierownik, Dział Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
Anna Bogusz (Dyrektor, Departament Informacji i Promocji, Ministerstwo Edukacji Narodowej)
16.30 podsumowanie I dnia Konferencji, zaproszenie do udziału w wieczornym bankiecie
19.00 – 21.00 bankiet, Hotel Westin
  środa, 15 października 2014 r.
08.00 – 09.00 rejestracja, kawa powitalna**
09.00 – 11.00 Sesja I – Opieka nad Seniorem, Ochrona ubezpieczeniowa – aspekty aktuarialne
09.00 – 09.40 Starzenie się społeczeństwa z perspektywy ubezpieczeń społecznych
 • polski system zabezpieczenia społecznego;
 • perspektywa ZUS – nowa strukturyzacja ryzyk społecznych: od ryzyka starości do ryzyka opieki;
prowadzenie sesji:
Zbigniew Derdziuk (Prezes ZUS)
09.40 – 10.20 Ryzyko długowieczności: kwestia per se oraz wyzwania – przedstawienie głównych problemów i wyzwań związanych z ryzykiem długowieczności z perspektywy aktuariuszy
 • problemy związane z wyceną produktów ubezpieczeniowych kierowanych do ludzi starszych w perspektywie zmian demograficznych w populacji Polski w najbliższych dziesięcioleciach;
prowadzenie sesji:
Krzysztof Stroiński (Deloitte)
10.20 – 11.00 „Ubezpieczenie od długotrwałej opieki - doświadczenie europejskie”
 • przegląd możliwości ubezpieczenia oraz prezentacja produktów funkcjonujących w różnych krajach europejskich;
 • przedstawienie czynników ryzyka wystąpienia niepełnosprawności i niesamodzielności;
prowadzenie sesji:
Adriano De Matteis (Vice President, Head of Business Development EMEA for RGA International)
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.30 Sesja II – Ochrona ubezpieczeniowa – produkty dla seniorów
11.30 – 12.10 Wiedza fachowa w planowaniu i dostarczaniu opieki dostosowanej do potrzeb seniorów
 • przedstawienie modelu niemieckiego opieki nad osobami starszymi – współdziałanie systemowe państwa i komercyjnego przemysłu ubezpieczeniowego
prowadzenie sesji:
Reiner. M. Jacobus (CEO Ideal Versicherung, partner biznesowy Gen Re Cologne)
12.10 – 12.50 Ocena ryzyka w przypadku osób starszych
 • kiedy i jakie czynniki należy oceniać i mierzyć, aby w miarę precyzyjnie móc ocenić konieczność opieki osób trzecich w przyszłości?
 • aspekty psychologiczne starzenia się, brak aktywności (intelektualnej i fizycznej);
prowadzenie sesji:
Kevin Somerville (Chief Medical Consultant Swiss Re)
12.50 – 13.30 Oferta produktowa – potrzeby i wyzwania dla polskiego rynku ubezpieczeń
 • perspektywy rozwoju rynku w tym segmencie w aspekcie nowych produktów, modelu likwidacji szkód i kanałów dystrybucji;
prowadzenie sesji:
Krzysztof Szypuła (Product Development Director, Prudential Assurance Company, Poland)
13.30 – 14.30 obiad**
14.30 – 16.10 Sesja III – Oferta ubezpieczeniowa i usługi dla seniorów
14.30 – 15.10 Usługi pomocowe – wsparcie na wyciągnięcie ręki
 • osoby starsze często potrzebują nie tylko fizycznej pomocy, ale przede wszystkim wsparcia emocjonalnego. Rozwój technologii stwarza nowe możliwości zapewnienia seniorom zarówno bezpieczeństwa, dzięki wyrafinowanym systemom monitorującym kondycję zdrowotną, jak i stałej obecności życzliwych im osób;
 • relacje oparte na bliskości i rozumieniu potrzeb emocjonalnych to naturalna przyszłość firm assistance w zakresie opieki nad osobami starszymi i samotnymi;
prowadzenie sesji:
Tomasz Frączek (Prezes Mondial Assistance)
15.10 – 16.10 debata – Potencjał rynku ubezpieczeń komercyjnych w zakresie ubezpieczenia seniorów

prowadzenie sesji:
Krzysztof Grzyliński (PTMU)

uczestnicy:
Krzysztof Szypuła (Prudential)
Krzysztof Stroiński (Deloitte)
Tomasz Frączek (Mondial)
Kevin Somerville (Swiss Re)
Reiner. M. Jacobus (Ideal Versicherung)
Adriano De Matteis (RGA International)
Piotr Szczepiórkowski (Przedstawiciel PIU, Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.)
16.10 – 16.15 zakończenie obrad, podsumowanie Konferencji

 

** – w czasie przerw wystawy przedstawicieli firm oferujących urządzenia i technologie ułatwiające życie osobom starszym i / lub i wspomagające sprawowanie opieki.