Konferencja "Nowy standard oceny rozmiaru szkody osobowej. System HBT Index"

Organizator: Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
Miejsce: Gmach Sądu Najwyższego, pl. Krasińskich 2/4/6, Warszawa
Data: 24 września 2014 r.

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej wraz z Polskim Towarzystwem Medycyny Sądowej i Kryminologii zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Nowy standard oceny rozmiaru szkody osobowej - system HBT Index”.

W chwili obecnej ustalanie wysokości zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego, zarówno przez firmy ubezpieczeniowe, jak i przez sądy, opiera się w dużej mierze na tabeli oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu ZUS. Niestety - jest to narzędzie jednowymiarowe - pozwalające ocenić jedynie zakres trwałego upośledzenia funkcji uszkodzonego narządu lub układu. Nie odnosi się ono natomiast w żaden sposób do innych kwestii, które powinny się składać na finalne zadośćuczynienie zgodnie z art. 444 i 445 k.c. Dlatego niezbędne stało się opracowanie lepszego narzędzia, które pozwoli na obiektywną, wielowymiarową i powtarzalną ocenę rozmiaru szkody osobowej uwzględniającą z jednej strony wszelkie okoliczności wynikające z przepisów prawa cywilnego, a jednocześnie opartą na zasadach EBM (Evidence Based Medicine), czyli medycyny opartej na faktach. We współczesnej nauce ogromną wagę przywiązuje się bowiem do wiarygodnych badań, które pozwalają na znalezienie najlepszego i naukowo udowodnionego rozwiązania danego problemu, a dalej jego wdrożenie do praktyki. Rozwiązania typu Evidence Based wychodzą zresztą poza klasyczną medycynę na inne nauki, szczególnie takie, gdzie dochodzi do przenikania się elementów wiedzy medycznej i innych nauk. Dotyczy to także nauki prawa.

System HBT - Human Body Trauma Index powstał dzięki współpracy naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii przy wsparciu informatycznym firmy Uselab. System ten bierze pod uwagę wszystkie - istotne z punktu widzenia zadośćuczynienia - okoliczności, takie jak: wiek i płeć poszkodowanego, informacje o szkodzie, przyczynienie osoby poszkodowanej, pierwsza pomoc udzielona osobie poszkodowanej, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, ciężkość i rozległość obrażeń, powikłania, rokowanie na przyszłość, przejściowe i trwałe ograniczenie funkcji, wpływ chorób przewlekłych i przebytych wcześniej urazów na stan obecny, długość i uciążliwość procesu leczenia, poziom bólu i cierpienia w związku ze szkodą, zmianę jakości życia, zakres niezbędnej pomocy osobie poszkodowanej oraz okres niezdolności do pracy.

System pozwala na indywidualną ocenę istotnych okoliczności wpływających na rozmiar krzywdy poszkodowanego i jest on spójnym podejściem pozwalającym na otrzymanie porównywalnej wartości zadośćuczynienia przy porównywalnych stanach faktycznych. Dodatkową zaletą projektu jest fakt, że może on być wykorzystywany przez wszystkie podmioty zainteresowane problemem likwidacji szkody na osobie, a mianowicie przez samego poszkodowanego, jego pełnomocnika, towarzystwa ubezpieczeniowe, lekarza orzecznika, lekarza biegłego i wreszcie przez sądy.Podczas konferencji przedstawione zostaną założenia systemu HBT Index oraz wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych w wybranych sądach rejonowych i okręgowych wraz z przykładami konkretnych opinii sądowo-lekarskich.